Zostaň s nami v kontakte: Nitra na facebooku Zlaté Moravce na facebooku Šaľa na facebooku Galanta na facebooku

Agroinštitút Nitra

AgroinštitútAkademická ulica 4, 949 01 Nitra

Popis

Agroinštitút Nitra, štátny podnik je už takmer 50 rokov rezortným vzdelávacím zariadením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Poskytuje široké portfólio služieb hlavne v oblasti ďalšieho odborného celoživotného vzdelávania, odbornej prípravy a certifikácie pôdohospodárskych poradcov, v oblasti budovania odborne špecializovaného knižničného fondu, v zabezpečovaní účinného a efektívneho prístupu k informáciám a informačných zdrojom prostredníctvom informačných služieb a informačných technológií. Portfólio služieb dopĺňajú hotelovékonferenčné služby.

Ako rezortné vzdelávacie zariadenie MPRV SR zabezpečuje ďalšie odborné vzdelávanie a odbornú prípravu pre široký okruh pracovníkov agrosektoru, rozpracováva rezortnú koncepciu a zámery ďalšieho vzdelávania do konkrétnych vzdelávacích programov a modulov, realizuje vzdelávacie projekty na národnej i medzinárodnej úrovni. Zabezpečuje odbornú prípravu a overovanie odbornej spôsobilosti pôdohospodárskych poradcov, vydáva osvedčenia o absolvovaní odbornej prípravy, spravuje Centrálny register pôdohospodárskych poradcov a rozvíja a prevádzkuje informačný systém pre poradenstvo.

Pod gesciou MPRV SR   zastrešuje Agroinštitút Nitra dve unikátne  pracoviská a tým je Národné  stredisko AGRIS FAO  a Depozitná knižnica FAO. Aktivity oboch pracovísk spadajú do odborno-technických kapitol Programu FAO, ktoré sa SR zaviazala podporovať a rozvíjať. Cieľová skupina, pre ktorú sú určené výstupy a služby sú členské krajiny FAO, národná a medzinárodná pôdohospodárska komunita, vedecko-výskumná základňa rezortu, akademické inštitúcie, profesijné zväzy a združenia, poradcovia, študenti.

Agroinštitút Nitra tiež zabezpečuje spojenie rezortu pôdohospodárstva s národným a medzinárodným prostredím prostredníctvom informačných služieb a technológií predovšetkým tvorbou, prevádzkou a aktualizáciu internetových stránok rezortu pôdohospodárstva a špecializovanej štátnej správy: www.land.gov.sk, www.agroporadenstvo.sk, www.agroforum.sk, www.agroportal.sk, Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, stánok Značka kvality, Politika kvality, Školské ovocie.

Spolupracuje s mnohými organizáciami v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ale aj mimo rezortu. Našimi dlhoročnými partnermi sú MPaRV SR, PPA,  pracoviská vedy a výskumu,  univerzity, stredné odborné školy, profesijné komory, zväzy a združenia, mimovládne organizácie a Zastúpenie Európskej Komisie na Slovenku.

Agroinštitút je členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých SR, Európskej asociácie vzdelávania dospelých, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Vidieckeho parlamentu,  členom európskej siete informačných centier EUROPE DIRECT, členom Slovenskej asociácie knižníc a členom medzinárodnej siete knižníc AGLINET a Zväzu hotelov a reštaurácií na Slovensku.

Aktuálne hráme

Agroinštitút Nitra na mape

Otvoriť mapu v novom väčšom okne

Odporúčame

Kto zhasol svetlo?

Komédia Kto zhasol svetlo?

Komédia Marca Camolettiho

Divadlo

ROZPRÁVKOVÉ CESTY

Rozprávkové cesty

Jedinečná expozícia siedmich rozprávkových scenérií, obsahujúcich rozprávkové dopravné prostriedky v životnej veľkosti. Prvýkrát na Slovensku!

Výstavy